MONTI SPA HOTEL ★★★★
Kollárova 170/4
351 01 Františkovy Lázně
Czech Republic

Všeobecné obchodní podmínky

Článek I.


Smluvní vztah

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro postup při uzavírání smlouvy o ubytování a upravují obecná práva a povinnosti mezi ubytovaným (dále jen „klient“) a společností MONTI SPA a.s., IČO: 279 89 437, se sídlem na adrese Kollárova 170/4, 351 01 Františkovy Lázně, zapsanou v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 1333 vedenou u Krajského soudu v Plzni (dále jen „ubytovatel“). Smluvní vztah mezi ubytovatelem a klientem se řídí příslušnou smlouvou o ubytování, uzavřenou mezi klientem a ubytovatelem (dále jen „smlouva o ubytování“), a těmito VOP. Práva a povinnosti výslovně neupravené smlouvou o ubytování nebo těmito VOP se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“). Před ustanoveními těchto VOP mají přednost individuální ujednání obsažená ve smlouvě o ubytování, respektive písemném potvrzení rezervace ubytovatele a/nebo jejich přílohách. Ubytovatel si zároveň vyhrazuje právo uvést ve svých nabídkách a/nebo reklamních materiálech i jiné podmínky, které mají přednost před těmito VOP.

Článek II.


Postup při rezervaci a uzavření smlouvy o ubytování

2.1       Ubytovatel klientům nezávazně nabízí ubytování a další služby s tím související prostřednictvím (i) svých internetových stránek www.monti-spa.cz, (ii) schválených zprostředkovatelů a (iii) reklamních materiálů ubytovatele (dále jen „nabídka“). Údaje obsažené v nabídce mají pouze informativní charakter.  Nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této nabídky nevzniká klientovi nárok na uzavření smlouvy o ubytování. Nabídka je platná a účinná po dobu a za podmínek v ní uvedených, přičemž ubytovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit či upřesňovat konkrétní podmínky dané nabídky před uzavřením smlouvy o ubytování.

2.2       Klient, prostřednictvím elektronického rezervačního formuláře umístěného na webových stránkách ubytovatele www.monti-spa.cz nebo jiným způsobem, zasílá ubytovateli poptávku po ubytování a souvisejících službách (dále jen „Objednávka“). Odesláním Objednávky ubytovateli klient potvrzuje, že se plně seznámil s těmito VOP, přičemž s nimi souhlasí a uznává je jako podmínky a nedílnou součást smlouvy o ubytování. Klient je povinen vyplnit údaje v rezervačním formuláři úplně (včetně případného IČO a DIČ) a pravdivě, přičemž další či jiné změny po jejím odeslání prostřednictvím rezervačního formuláře nejsou možné. Ubytovatel si vyhrazuje právo odmítnout Objednávku, a to i bez uvedení důvodu.

2.3       Ubytovatel po obdržení Objednávky ověří kapacitu ubytovacího zařízení a dalších podmínek ubytování a zašle klientovi e-mailové potvrzení přijetí Objednávky s konkrétními podmínkami závazné nabídky ubytovatele včetně závazné kalkulace ceny ubytování a služeb, platebních podmínek a pokynů k platbě s uvedením následujících údajů: identifikační a kontaktní údaje ubytovatele; identifikační a kontaktní údaje klienta; termín příjezdu; termín odjezdu; počet nocí; typ objektu k ubytování; počet, jména, příjmení a věk ubytovaných osob; vyčíslení případných slev; pokyny k platbě celkové ceny a výši vratné kauce dle ubytovacích řádů (dále jen „Rezervace“).

2.4       Okamžikem doručení Rezervace klientovi je uzavřena smlouva o ubytování mezi klientem a ubytovatelem, jejíž součástí jsou tyto VOP. Klient je povinen uhradit celkovou cenu způsobem a za podmínek dle platebních podmínek uvedených v Rezervaci.

Článek III.


Platební podmínky

3.1       Ubytovatel má právo požadovat po klientovi uhrazení celkové ceny ubytování a služeb uvedených v Rezervaci před jejich poskytnutím, případně uhrazení zálohy, vyplývá-li to z těchto VOP, smlouvy o ubytování nebo Rezervace.

3.2       Platební podmínky a lhůta splatnosti celkové ceny jsou určeny v souvislosti s okamžikem nástupu klienta k ubytování a době, která nástupu předchází.

3.3       Není-li v platebních podmínkách Rezervace nebo smlouvy o ubytování uvedeno jinak:

 • ubytovatel má právo požadovat údaje platební karty klienta, na které bude blokována částka ve výši odpovídající celkové ceně objednaného a potvrzeného ubytování a dalších služeb;
 • ubytovatel má právo požadovat po klientovi uhrazení zálohy na ubytování a další služby;
 • případně vzniklý nedoplatek za ubytování nebo další služby je klient povinen uhradit před ukončením pobytu u ubytovatele.

3.4       Není-li v těchto VOP, smlouvě o ubytování nebo v Rezervaci uvedeno jinak, celkovou cenu ubytování a dalších služeb je klient povinen uhradit bezhotovostním převodem na účet ubytovatele, který ubytovatel klientovi za tímto účelem sdělí. Uhrazením se rozumí připsání příslušné částky na bankovní účet ubytovatele.

3.4       V případě prodlení klienta s úhradou celkové ceny ubytování a dalších služeb nebo její části vzniká ubytovateli právo odstoupit od smlouvy o ubytování a klient je povinen uhradit ubytovateli náklady s tím spojené (stornopoplatky), jejichž výpočet se řídí článkem VI. těchto VOP.

3.5       Pokud klient neuhradil zálohu ve lhůtě stanovené podle platebních podmínek v Rezervaci, smlouva o ubytování včetně všech souvisejících práv a povinností klienta a ubytovatele se od počátku ruší.

Článek IV.


Cena

4.1       Cenou ubytování se rozumí cena uvedená v Rezervaci jako cena ubytování za příslušný pokoj pro počet osob uvedených v Rezervaci. Cenou za služby se rozumí cena uvedená v Rezervaci jako cena objednaných služeb. Celkovou cenou ubytování a služeb se rozumí cena uvedená v Rezervaci jako celková cena s případnými poskytnutými slevami včetně daní (dále jen „celková cena“).

4.2       Ubytovatel není oprávněn po dobu platnosti Rezervace jednostranně navýšit celkovou cenu, s výjimkou případů, kdy:

 • dojde ke změně v Rezervaci (např. změně typu pokoje, počtu osob atp.);
 • klient neprokáže nebo nedoloží splnění podmínek pro poskytnutí uplatněné slevy;
 • dojde ke změně právní právních předpisů vztahujících se k daním nebo poplatkům spojených s poskytováním ubytování či služeb ubytovatele;
 • doba mezi odesláním Rezervace a nástupem na ubytování přesahuje čtyři měsíce a v průběhu tohoto období dojde ke zvýšení cen ubytování a/nebo služeb ubytovatele, přičemž toto zvýšení celkové ceny však nepřesáhne 15 % celkové ceny uvedené v Rezervaci.

4.3       Klient má právo na poskytnutí slevy z celkové ceny, pokud nejpozději při odeslání Objednávky sdělí ubytovateli veškeré rozhodné skutečnosti pro uplatnění slevy dle podmínek ubytovatele pro její poskytnutí, uvedených v nabídce ubytovatele. Okamžikem odeslání Objednávky nemá klient právo na poskytnutí jakékoli jiné a/nebo další slevy. Případné slevy vyhlášené ubytovatelem po datu odeslání Objednávky klientem neopravňují klienta k čerpání této slevy, není-li uvedeno jinak.

4.4       Ceny ubytování a služeb ubytovatele jsou stanoveny a jejich úhrada probíhá českých korunách (Kč, CZK). Na základě dohody ubytovatele a klienta je možné stanovit a uhradit cenu ubytování a služeb v eurech (EUR). Pro přepočet ceny ubytování a služeb v Kč na EUR se používá pevný kurz stanovený ubytovatelem. Cena ubytování a služeb stanovená v EUR ve výši uvedené podle kalkulace v Rezervaci je v případě objednávky ubytování pro klienta a ubytovatele závazná. V případě úhrady plateb klientem přímo na recepci ubytovatele je závazná cena uvedená v ceníku ubytovatele v Kč po přepočtení pevným kurzem EUR stanoveným ubytovatelem pro den čerpání služby.

Článek V.


Změny v rezervaci

5.1       V případě vzniku okolností, které brání ubytovateli poskytnout klientovi ubytování a/nebo službu dle Rezervace, a je-li možné vzhledem k vzniklé situaci poskytnout klientovi jiné ubytování a/nebo náhradní službu v rozsahu a kvalitě shodných nebo se alespoň blížících původně objednanému ubytování a/nebo službě nebo poskytnout stejné ubytování a/nebo službu v náhradním termínu, je ubytovatel oprávněn a povinen provést odpovídající změny. Ubytovatel je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu informovat klienta o podmínkách této změny a navrhnout tuto změnu klientovi. Klient je oprávněn v případě nesouhlasu s takto oznámenou změnou zrušit čerpání služby, a jedná-li se o změnu týkající se ubytování, od smlouvy o ubytování odstoupit. Ubytovatel je následně povinen bez zbytečného odkladu po zrušení čerpání služby vrátit klientovi plnění připadající na takto zrušenou službu a v případě odstoupení od smlouvy o ubytování klientovi vrátit veškerá plnění uhrazená v souvislosti se smlouvou o ubytování. Na plnění vrácená dle tohoto odstavce se nevztahují ustanovení těchto VOP o stornopoplatku.

Pokud klient nezruší čerpání služby bez zbytečného odkladu poté, co mu bude takováto změna v čerpání služby oznámena, nebo v případě ubytování neodstoupí od smlouvy o ubytování ve lhůtě do 5 dnů od doručení oznámení o takovéto změně, platí, že s takovouto změnou souhlasí.

5.2       V případě nemožnosti poskytnout klientovi objednanou a zaplacenou službu v rozsahu a kvalitě odpovídající dohodnutým podmínkám je ubytovatel povinen vrátit klientovi plnění uhrazené klientem na takovouto službu. V případě, že však ubytovatel poskytne klientovi s jeho souhlasem náhradní službu stejného nebo vyššího rozsahu a/nebo kvality, považuje se takové náhradní plnění ubytovatele za poskytnutí původně dohodnuté služby, a klient tak nemá jakékoli další nároky vůči ubytovateli z titulu neposkytnutí původně objednané a uhrazené služby.

5.3       V případě, že si klient objednal jednolůžkový pokoj a byla mu doručena Rezervace, bude mu účtována cena ubytování dle Rezervace i v případě, že mu bude poskytnut dvoulůžkový pokoj.

5.4       Ubytovatel není odpovědný a klient nemá právo na vrácení uhrazeného plnění v případě změny vyvolané z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí orgánů veřejné moci, vzniku mimořádných okolností, nemožnosti poskytnutí ubytování z důvodu zhoršení epidemiologické situace, ukončení pobytu z důvodu výskytu nakažlivé nemoci nebo událostí, které nemohl ubytovatel předvídat, nebo kterým nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého rozumně požadovatelného úsilí.

Článek VI.


Zrušení nebo nevyužití rezervace a stornopoplatek

6.1       Klient má právo kdykoli od smlouvy o ubytování odstoupit nebo ji vypovědět i bez udání důvodu.

6.2       Klient a ubytovatel se dále dohodli, že v případě kdy klient vypoví nebo odstoupí od smlouvy o ubytování z jiného důvodu, než z důvodu podstatného porušení povinností ubytovatele, je klient povinen uhradit ubytovateli stornopoplatek.

6.3       Ubytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování v případech, kdy klient podstatně poruší povinnosti stanovené smlouvou o ubytování, těmito VOP a/nebo právními předpisy České republiky. Ubytovatel je oprávněn vypovědět bez výpovědní doby smlouvu o ubytování před uplynutím ujednané doby v případě, že klient a/nebo osoby jej provázející i přes výstrahu hrubě porušují své povinnosti vyplývající ze smlouvy o ubytování, těchto VOP, ubytovacích či jiných provozních řádů ubytovatele nebo právních předpisů České republiky či dobré mravy. Dojde-li k takovémuto odstoupení či výpovědi ubytovatele, je klient povinen uhradit ubytovateli stornopoplatek ve výši dle těchto VOP.

6.4       Výše stornopoplatku je sjednána v procentuální výši z celkové ceny uvedené v Rezervaci v závislosti na době, která zbývá ode dne doručení účinné výpovědi či odstoupení od smlouvy o ubytování do dne nástupu na ubytování podle Rezervace. Při odstoupení nebo výpovědi:

 • 28 až 21 dní před dnem nástupu na ubytování činí stornopoplatek 30 % celkové ceny pobytu;
 • 20 až 14 dní před dnem nástupu na ubytování činí stornopoplatek 40 % celkové ceny pobytu;
 • 13 až 7 dní před dnem nástupu na ubytování činí stornopoplatek 50 % celkové ceny pobytu;
 • 6 dní až dne nástupu na ubytování činí stornopoplatek 100 % celkové ceny pobytu.

6.5       Výpověď i odstoupení od smlouvy o ubytování musí být písemné (včetně emailové komunikace) a musí být doručeny druhé straně. Smlouva o ubytování je zrušena dnem, kdy písemná výpověď nebo odstoupení byly druhé straně doručeny.

6.6       Při určení počtu dní zbývajících do dne nástupu na ubytování pro účely výpočtu stornopoplatku se do tohoto počtu dní započítává i den, kdy došlo k doručení písemné výpovědi nebo odstoupení druhé smluvní straně, nezapočítává se však do něj den nástupu na ubytování.

6.7       V případě, že se klient v rozporu se smlouvou o ubytování v den nástupu na ubytování nedostaví k ubytování a/nebo nevyčerpá rezervovaný počet dnů ubytování a/nebo objednané služby dle Rezervace bez zavinění ubytovatele, nemá klient nárok na jakoukoli finanční a/nebo jinou náhradu a/nebo poskytnutí náhradního ubytování ani služby ve vztahu k ubytovateli a ubytovateli vzniká nárok na uhrazení 100 % celkové ceny ubytování a služeb, uvedené v Rezervaci.

6.8       V případě, že klient poruší smlouvu o ubytování a nedostaví se k čerpání ubytování a služeb je ubytovatel marným uplynutím 18:00 hod. (osmnácté hodiny) dne nástupu na ubytování uvedeném v Rezervaci oprávněn klientovi zrušit Rezervaci, přičemž klient tím ztrácí nárok na poskytnutí ubytování a služeb dle Rezervace s následky dle odst. 6.7 těchto VOP a ubytovatel je oprávněn poskytnout ubytování a/nebo službu jinému klientovi ubytovatele.

6.9       Po účinné výpovědi nebo odstoupení od smlouvy o ubytování je ubytovatel povinen klientovi vrátit veškerá plnění, která od něho přijal po započtení stornopoplatku nebo jiných plnění podle smlouvy o ubytování, nebyla-li celková výše plnění uhrazená klientem v souladu s těmito VOP vyčerpána, a to do 14 dnů od doručení této výpovědi nebo odstoupení od smlouvy o ubytování. V případě, že přijaté plnění od klienta, nebo měl-li klient sjednáno pojištění stornopoplatku, plnění ze strany pojistitele nepostačuje k úhradě stornopoplatku nebo jiných plnění podle smlouvy o ubytování, je klient povinen bez zbytečného odkladu po účinném zániku smlouvy o ubytování uhradit dlužnou částku na bankovní účet ubytovatele, který mu ubytovatel za tímto účelem sdělí.

6.10    Odstoupením či výpovědí smlouvy o ubytování není dotčeno právo ubytovatele na zaplacení poměrné části ceny za poskytnuté plnění do okamžiku odstoupení od smlouvy o ubytování nebo její výpovědi, případně právo na zaplacení stornopoplatku nebo celkové ceny ubytování a služeb, ani právo na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, která vzhledem ke své povaze mají zavazovat strany i po zániku smlouvy o ubytování.

Článek VII.


Práva a povinnosti klienta

7.1       Základními právy klienta jsou především:

 • právo na poskytnutí objednaného a zaplaceného ubytování a služeb v rozsahu a za podmínek dle Rezervace;
 • právo na poskytnutí informací týkajících se ubytování a služeb nabízených a poskytovaných ubytovatelem;
 • právo odstoupit nebo vypovědět smlouvu o ubytování podle článku VI. těchto VOP;
 • zrušit čerpání objednané služby za podmínek uvedených v těchto VOP, smlouvě o ubytování nebo právních předpisech České republiky;
 • právo písemně oznámit ubytovateli, že se namísto něho zúčastní ubytování a/nebo čerpání služeb uvedených v Rezervaci jiná osoba za podmínky, že v takovémto oznámení bude současně prohlášení této osoby (nového klienta), že souhlasí s ubytováním, službami a jejich cenou uvedenými v Rezervaci a že splňuje veškeré podmínky k účasti na ubytování a čerpání služeb, jsou-li vyžadovány. Původní a nový klient společně a nerozdílně odpovídají za uhrazení celkové ceny uvedené v Rezervaci a administrativních či jiných nákladů, které ubytovateli vzniknou v souvislosti se změnou klienta;
 • právo na reklamaci chybně nebo nekvalitně poskytnutého ubytování či služeb a jejich vyřízení v souladu s těmito VOP;
 • právo na ochranu osobních údajů a jiných dat týkajících se klienta a spolucestujících osob.

 

7.2       Základními povinnostmi klienta jsou zejména:

 • povinnost úplně a pravdivě vyplnit Objednávku, případné přiložené formuláře nutné k poskytnutí ubytování a služeb a předložit při nástupu na ubytování potřebné doklady k identifikaci klienta a spolucestujících osob (platný občanský průkaz, platný cestovní pas) a případně bez zbytečného odkladu oznámit změnu těchto údajů;
 • vyplnit a podepsat registrační kartu při registraci k ubytování;
 • povinnost nahlásit ubytovateli případnou účast cizích státních příslušníků;
 • povinnost nahlásit ubytovateli změnu počtu osob užívajících pokoj a v případě souhlasu ubytovatele s touto změnou, zapsat je do knihy ubytovaných na recepci ubytovatele a uhradit za takto neuvedené osoby v Rezervaci cenu ubytování dle ceníku ubytovatele. V případě překročení maximálního povoleného počtu osob pro daný pokoj a/nebo porušení povinnosti nahlásit osoby užívající objekt neuvedené v Rezervaci, je ubytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování pro její podstatné porušení a klienta, osoby ho provázející a další osoby z ubytování či čerpání služeb vykázat, přičemž tím se ztrácí nárok na poskytnutí v Rezervaci uvedeného ubytování a/nebo služeb, stejně jako nárok na náhradu uhrazeného a nevyčerpaného ubytování a/nebo služeb;
 • povinnost uhradit ubytovateli celkovou cenu ubytování a služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rezervaci a v souladu s těmito VOP a prokázat její zaplacení na základě výzvy ubytovatele;
 • povinnost uhradit ubytovateli stornopoplatek v případech uvedených v těchto VOP;
 • povinnost převzít od ubytovatele doklady nutné k čerpání ubytování a služeb;
 • povinnost dostavit se ve stanoveném čase na místo čerpání ubytování a/nebo služeb;
 • povinnost řídit se pokyny zaměstnanců ubytovatele, ubytovacími a jinými provozními řády ubytovatele vydanými pro čerpání a poskytování ubytování a čerpání služeb v MONTI SPA a.s. V případě, kdy klient nebo osoby ho provázející i přes výstrahu hrubě porušují povinnosti vyplývající ze smlouvy o ubytování, těchto VOP nebo předpisů (řádů) ubytovatele, právních předpisů či dobré mravy nebo narušují program či čerpání ubytování a služeb jiných klientů ubytovatele, je ubytovatel oprávněn klienta a osoby ho provázející z ubytování či čerpání služeb vykázat (vypovědět smlouvu o ubytování bez výpovědní doby), přičemž tento klient ztrácí nárok na poskytnutí v Rezervaci uvedeného ubytování a/nebo služeb, stejně jako nárok na náhradu uhrazeného a nevyčerpaného ubytování a/nebo služeb;
 • povinnost klienta a osob ho provázejících chovat se tak, aby svým chováním nenarušovali či neomezovali čerpání ubytování a/nebo služeb jiných klientů ubytovatele;
 • povinnost uhradit škodu na majetku ubytovatele, kterou mu způsobil sám a/nebo osoby ho provázející či jiné osoby, kterým zaviněně umožnil přístup k majetku ubytovatele;
 • povinnost zdržet se bez předchozího souhlasu ubytovatele vstupovat do prostor ubytovatele se zvířaty;
 • povinnost klienta doplatit ubytovateli rozdíl ceny po slevě uvedené v Rezervaci v případě, že klient neprokáže ubytovateli při nástupu na ubytování a/nebo před nástupem na čerpání služeb splnění podmínek pro poskytnutí slevy z ceny ubytování a/nebo služeb;
 • klient (ať už jako fyzická osoba nebo právnická osoba) odpovídá za dodržování povinností vyplývajících ze smlouvy o ubytování, těchto VOP, ubytovacích a provozních řádů ubytovatele a právních předpisů České republiky ze strany fyzických osob uvedených v potvrzené Rezervaci a/nebo ho provázejících.

7.3       Podrobnější úpravu práv a povinností obsahují ubytovací a jiné provozní řády jednotlivých prostor, jež jsou veřejně dostupné klientům v jednotlivých střediskách.

Článek VIII.


Reklamace a informace o mimosoudním řešení sporů

8.1       Klient je oprávněn reklamovat u ubytovatele kvalitu poskytnutého ubytování a/nebo služeb, pokud jejich kvalita či rozsah nebo jiné podmínky neodpovídají rozsahu, kvalitě a podmínkám uvedeným v Rezervaci. Ubytovatel se zavazuje bez zbytečného odkladu zjistit okolnosti reklamace a v případě oprávněné reklamace zabezpečit nápravu vadného stavu či klientovi poskytnout slevu. Reklamaci je klient povinen uplatnit u ubytovatele bez zbytečného odkladu po tom, co zjistí vadné poskytnutí. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

8.2       Informace o mimosoudním řešení sporů – Subjektem příslušným pro mimosoudní řešení sporů (ADR) mezi provozovatelem a klientem vyplývajících z poskytování ubytování a s tím souvisejících služeb (spotřebitelské spory) je dle § 20e písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění, Česká obchodní inspekce, se sídlem na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz/ nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Článek IX.


Ostatní ustanovení

9.1       Ubytování klienta ze strany ubytovatele je možné nejdříve od 13:00 hod. dne uvedeného v Rezervaci jako první den ubytování. Klient je povinen předat vyklizený objekt v poslední den ubytování uvedený v Rezervaci nejpozději do 10:00 hod. V případě prodlení s předáním vyklizeného objektu klientem je ubytovatel oprávněn účtovat klientovi za každou započatou hodinu prodlení smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých).

9.2       Nabude-li ubytovatel důvodné podezření, že klient užívá objekt v rozporu s podmínkami Rezervace či v rozporu s ubytovacími nebo provozními řády ubytovatele nebo v rozporu s veřejným pořádkem, je ubytovatel oprávněn vstoupit do objektu a vykonat kontrolu jeho užívání.

9.3       Ubytovatel neodpovídá za škody vzniklé na funkčnosti elektrických či elektronických zařízeních klienta a dále za případné omyly či nesprávně poskytnuté informace o akcích či poskytovaných službách ze strany jiných osob.

9.4       Žádná parkovací plocha MONTI SPA a.s., není hlídaným parkovištěm a ubytovatel ani neposkytuje jakýkoli dohled nad zaparkovanými vozidly klientů a/nebo jejich příslušenstvím, mimo dohledu kamer se záznamem.

9.5       Zaškrtnutím pole „Souhlasím se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. a zpracováním osobních údajů pro tyto účely“ v rezervačním formuláři umístěném na webové stránce www.monti-spa.cz (dále jen „rezervační formulář“) a jeho odesláním (případně není-li Objednávka učiněna prostřednictvím webové stránky www.monti-spa.cz, pak jiným výslovným a prokazatelným projevem jeho vůle) klient:

 (i)       potvrzuje, že veškeré osobní údaje uvedené v rezervačním formuláři (či jiném prokazatelném projevu jeho vůle obsahujícím požadované informace, není-li Objednávka učiněna prostřednictvím webové stránky www.monti-spa.cz) jsou pravdivé a správné;

(ii)       potvrzuje, že byl poučen o účelu, za kterým jsou osobní údaje zpracovávány, a to zejména, nikoli však výlučně, za účelem: poskytování služeb klientovi; péče o klienta ubytovatelem; vedení účtu klienta; emailového a telefonního marketingu; hodnocení a zlepšování poskytovaných služeb ubytovatelem; a uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci;

(iii)      potvrzuje, že byl poučen o svých právech souvisejících se správou a zpracováním jeho osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v účinném znění a nařízení (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, včetně možnosti odvolání svého souhlasu se zpracováním osobních údajů a důvodu zpracování osobních údajů ze strany ubytovatele, kterými jsou plnění uzavřené smlouvy, oprávněné zájmy a souhlas se zpracováním osobních údajů;

(iv)      uděluje na základě poučení ubytovateli, jako správci osobních údajů, svůj souhlas se zpracováním osobních údajů po dobu trvání deseti let v rozsah klientem uvedeného jména, příjmení, adresy, čísla telefonu a e-mailové adresy jím uvedených v rezervačním formuláři (či jiném prokazatelném projevu jeho vůle obsahujícím tuto informaci, není-li Objednávka učiněna prostřednictvím webové stránky monti-spa.cz).

9.6       Zaškrtnutím pole „Souhlasím s všeobecnými obchodními podmínkami“ v rezervačním formuláři a jeho odesláním (případně není-li Objednávka učiněna prostřednictvím webové stránky www.monti-spa.cz pak jiným výslovným a prokazatelným projevem jeho souhlasu s VOP) klient potvrzuje, že se seznámil s obsahem Informací a k obchodním sdělením, které jsou k dispozici na webové stránce www.monti-spa.cz a byl tak poučen o svých právech.

Článek X.


Závěrečná ustanovení

10.1    Tyto VOP ve smyslu § 1751 a násl. občanského zákoníku upravují postup při uzavírání, tvoří obsah a jsou nedílnou součástí smlouvy o ubytování, uzavřené mezi klientem a ubytovatelem.

10.2    Je-li v těchto VOP požadována písemná forma právního jednání, považuje se za dodržení této formy, je-li právní jednání učiněno formou dopisu, faxem nebo e-mailem.

10.3    Tyto VOP může v plném a neomezeném rozsahu ubytovatel doplňovat a měnit elektronickou formou. V případě, že k takovéto změně dojde, bude nová verze VOP umístěna na internetových stránkách ubytovatele www.monti-spa.cz a zaslána klientovi, se kterým probíhá proces Rezervace. Změna těchto VOP nabývá na účinnosti okamžikem zveřejnění nebo doručením jejího znění klientovi. V případě nesouhlasu klienta se zveřejněnou změnou VOP, je klient povinen tento nesouhlas ubytovateli písemně sdělit nejpozději do dvou dnů od doručení změny VOP. Vztah klienta a ubytovatele a z toho vyplývajících vzájemných práv, povinností a podmínek se řídí těmi VOP, které mu byly zaslány spolu s Rezervací.

10.4    Pokud jakékoli jednotlivé ustanovení těchto VOP bude shledáno jako neplatné, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto VOP a taková neplatnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto VOP.

10.5    V ostatních otázkách neupravených těmito VOP se klient a ubytovatel zavazují řídit právními předpisy České republiky, dobrými mravy a zvyklostmi v oblasti poskytování ubytovacích služeb a případné spory řešit přednostně smírnou cestou.

10.6       Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. 2. 2022.


MONTI SPA a.s. Kollárova 170, 351 01 Františkovy Lázně,
IČ 27989437, DIČ CZ27989437,zápis v Obchodním rejstříku, Krajský soud Plzeň, odd. B, vl. 1333
Tel. 00420 354 205 500, Fax 00420 354 205 552, e-mai:monti@monti-spa.cz www.monti-spa.cz