Vyhláška MZ.


Od 1. 10. 2012 nabývá účinnosti vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 267/2012 Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost (dále jen ,,nový Indikační seznam“). Stávající vyhláška č. 58/1997 Sb., kterou se stanoví indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost (dále jen ,,starý Indikační seznam“), se zrušuje.

Registrující praktičtí lékaři a ošetřující lékaři při hospitalizaci, kteří vystavují Návrhy na lázeňskou péči, jsou povinni se tímto právním předpisem při své návrhové činnosti od 1. 10. 2012 důsledně řídit.

Nový Indikační seznam rozlišuje základní a opakovaný pobyt a upravuje podmínky a kritéria pro jejich poskytnutí.

V případě, že klientovi již byla pro dané onemocnění poskytnuta lázeňská léčebně rehabilitační péče podle předcházejícího právního předpisu, bude při hodnocení, zda se jedná o základní či opakovaný léčebný pobyt a zda je vůbec možné opakování pobytu, postupováno podle § 2 odstavec (2), který stanoví, že poslední léčebný pobyt pojištěnce, uskutečněný podle dosavadních právních předpisů v období od 1. 10. 2009 do dne nabytí účinnosti nového Indikačního seznamu, se považuje za základní léčebný pobyt podle nového Indikačního seznamu. Další léčebný pobyt odpovídající indikaci, na základě které byl uskutečněn pobyt podle věty předcházející, se považuje za pobyt opakovaný podle nového Indikačního seznamu.

Délka základního léčebného pobytu dospělých je na rozdíl od starého Indikačního seznamu stanovena na 21 dní, u dětí a dorostu na 28 dní. Je-li lázeňská léčebně rehabilitační péče poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče u vyznačených indikací podle konkrétního stavu pojištěnce výjimečně navrhnout její prodloužení. Prodloužení i jeho délka podléhají souhlasu revizního lékaře pojišťovny.

Délka opakovaného léčebného pobytu formou komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče u dospělých je stanovena na 21 dní, u dětí a dorostu na 28 dní. Prodloužení i jeho délka podléhají souhlasu revizního lékaře.

Délka opakovaného léčebného pobytu formou příspěvkové lázeňské léčebně rehabilitační péče u dospělých je stanovena podle návrhu lékaře, který péči doporučuje, a to na 14 nebo 21 dnů. Pokud je lázeňská léčebně rehabilitační péče poskytnuta v délce 14ti dnů, může vedoucí lékař zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče podle konkrétního stavu pojištěnce výjimečně navrhnout její prodloužení na 21 dnů s tím, že prodloužení podléhá souhlasu revizního lékaře.

V novém Indikačním seznamu jsou stejně jako ve starém Indikačním seznamu uvedeny nemoci, u nichž lze lázeňskou léčebně rehabilitační péči poskytnout. Dále se zde uvádějí indikační předpoklady, odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče, údaje o délce léčebného pobytu a indikačním zaměření pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče v lázeňských místech s tím, že v novém Indikačním seznamu jsou používány pro označení indikačních skupin a jednotlivých indikací stejné symboly jako ve starém Indikačním seznamu, ale obsah a význam se u většiny indikací novým Indikačním seznamem mění. Některé indikace zanikly, některé indikace jsou nové, některé indikace se sloučily, u některých došlo ke změně odborných kritérií.

Pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče i nadále platí, že lázeňská léčebně rehabilitační péče je podle § 33 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění zákona č. 369/2011Sb., hrazenou službou, je-li poskytována jako nezbytná součást léčebného procesu, kdy její poskytnutí doporučil ošetřující lékař a potvrdil revizní lékař.